استاد امیر قنبری

  • استاد امیر قنبری

امیر قنبری کیست؟

 

  (متخصص و مشاور کسب ثروت)

چگونه می‌توان در تمام مذاکرات امتیازهای مورد نیاز خودتان را بگیرید؟

آخرین باری که حق‌تان را به خاطر عدم توانایی در مذاکره خوردند را به خاطر دارید؟

مذاکره آسانسوری یک راه بسیار ساده برای متقاعدکردن افراد در حداقل زمان ممکن است.

با رموز برنده شدن در مذاکرات مکتوب آشنایی دارید؟

همایش سرا راهی به سوی موفقیت