کارگاه شخصیت شناسی آقایان /ویژه شهروندان عزیز شیرازی

  • کارگاه شخصیت شناسی آقایان /ویژه شهروندان عزیز شیرازی
  • مکان
    شیراز - دفتر مرکزی موسسه جوان

    سانس ها:
    1396/12/0714 تا 20

 ‍

همایش سرا راهی به سوی موفقیت