کارآفرینی ، مدیریت فردی و کسب و کار

 • کارآفرینی ، مدیریت فردی و کسب و کار
 • مکان
  شیراز - دفتر مرکزی موسسه جوان

  سانس ها:
  1396/11/2516 تا 18
  1396/11/2518 تا 20
  1396/11/2518 تا 20
  1396/11/2616 تا 18

همایش سرا راهی به سوی موفقیت