نهمین کارگاه "رایگان" برنامه ریزی عصبی کلامی ( مقدماتی NLP)

  • نهمین کارگاه
  • مکان
    شیراز - دفتر مرکزی موسسه جوان

    سانس ها:
    1396/09/1116 الی 18
    1396/09/1218 الی 20

تغییر در عرصه های زندگی

✔️تکنیک حذف خاطرات بد
 ✔️تکنیک چشم خوانی
✔️شناخت شخصیتی
✔️شناخت نظام ترجیحی افراد
✔️بازیابی قدرت فردی
✔️تکنیک ترک عادتها
 

همایش سرا راهی به سوی موفقیت