10 تکنیک برای سخنرانی

10 تکنیک برای سخنرانی

  چگونه يك سخنراني خوب ارائه كنيم چه در حضور يك نفر و چه در حضور يك جمعيت پنجاه نفره، مي توان بر ترس و خجالت ناشي از سخنراني غلبه كرد. سخنرني مهارتي است كه همه مي توانند با تمرين، آن را بياموزند. با استفاده از ابزار ارتباطي زير، ياد بگيريد كه چطور با اعتماد به ...... 1397/01/20

همایش سرا راهی به سوی موفقیت