چرا شکست می‌خوریم و راه حل آن چیست؟

چرا شکست می‌خوریم و راه حل آن چیست؟

چرا شکست می‌خوریم و راه حل آن چیست؟ افراد موفق خیلی‌ وقتها تسلیم می‌‌شن و وقتی چیزی جوابگو نیست، تا بی‌نهایت اون رو تکرار نمی‌کنن. تجدید‌نظر می‌کنن. خودشون رو تطبیق می‌دن و تغییر می‌کنن. اما چطوری باید فهمید کی وقتشه کوتاه بیاین و کی باید کار رو ادامه بدین؟ مراحل شکست ...... 1398/01/20

مدلسازی ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در بسترسازی برای کارآفرینی با استفاده از منطق فازی

مدلسازی ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در بسترسازی برای کارآفرینی با استفاده از منطق فازی

امروزه در کشورهاي مختلف در دانش مدیریت و اقتصاد به کارآفریني و کارآفرینان توجه خاصي ميشود. تقویت کارآفریني و ایجاد بستر مناسب براي توسعة آن از ابزار پیشرفت اقتصادي کشورها، به ویژه کشورهاي در حال توسعه است. )خنیفر و وکیلي، 38 (. به :3357 دلیل نقش و جایگاه ویژة کارآفرینان در روند توسعه و ...... 1397/01/16

مدل کسب وکار نوآورانة B2C براي شرکتهاي پخش

مدل کسب وکار نوآورانة B2C براي شرکتهاي پخش

زماني كه یک كسبوكار جدید شكل ميگیرد، صریحاً یا تلویحاً مدلش را ارائه مي دهد و معماري كسبوكار، مكانیزمهاي توزیع و خلق ارزش را طراحي ميكند. مدل كسبوكار شیوه اي است كه بنگاه از طریق آن، ارزش ایجادشده را به مشتریان ارائه مي دهد و ایشان را براي پرداخت در مقابل آن ارزش اغوا ...... 1397/01/16

نقش تفکر کارآفرینانه بر راهبردهای رشد در کسب وکارهای کوچک و متوسط

نقش تفکر کارآفرینانه بر راهبردهای رشد در کسب وکارهای کوچک و متوسط

ساراسواتی برای تفکر کارآفرینانه به دو منطق اشاره کرد؛ منطق اثرسازی که اغلب در شرایط بی اطمینانی مطرح است و فرایند حل مسئله در شرایطی صورت می گیرد که آینده قابل پیش بینی نیست و تصمیم گیرندگان با توجه به ابزارهای در اختیار، به شکل دهی یا کنترل خروجی اقدام می کنند. در ...... 1397/01/16

مزایای انتخاب شغل مورد علاقه

مزایای انتخاب شغل مورد علاقه

شادمانی از شغلی که داریم چه سودی دارد؟ تحقیقات روانشناسان نشان داده است که افراد شاد در محیط های کاری از خود خلاقیت بیشتری در انجام امور نشان داده و بهره وری در سازمان را افزایش میدهند. همچنین افراد شادتر همواره دنبال انجام فعالیت ها و چالش های سخت تر هستند و همین ...... 1396/11/30

"۵۰ ایده کسب وکار با سرمایه گذاری کم"

"۵۰ ایده کسب وکار با سرمایه گذاری کم" امروزه افراد جوان و پویای بسیاری می‌بینیم که می خواهند از شغل‌های ۸ ساعته دست بکشند و کسب و کار خود را آغاز کنند، اما اکثر آن‌ها ایده‌های زیادی برای کسب و کار ندارند. به گزارش جی پلاس، برای کمک به آن‌ها، در این نوشتار۵۰ ...... 1396/11/24

همایش سرا راهی به سوی موفقیت