ترکیب بندی در عکاسی

  • ترکیب بندی در عکاسی

عکس خوب آمیزه ای از تکنیک خوب و ترکیب بندی محکم است.
گرچه ممکن است همه افراد در مورد ترکیب بندی هم عقیده نباشند، اما خیلی ها قبول دارندکه بکار گرفتن ترکیب بندی، عکس را قوی تر می کند.
تکنیک های عکاسی ممکن است پیچیده باشند، اما بکار بردن آنها قائده مند و و نتیجه بکار گیری آنها قابل پیش بینی است.
در مقابل، ترکیب بندی به تفاوت ها و سلیقه های شخصی وابسته است.
ترکیب بندی موضوع دشواریست. بویژه برای کسانی که به تازگی عکاسی را بعنوان حرفه یا هنر آغاز کرده اند.

بسیاری از عکاسان در آغاز به دنبال فهریت یا کتابی از اصول و دستورالعمل های ترکیب بندی می گردند که مانند تکنیک های عکاسی، قابل پیش بینی باشند.
نخستین قانون ترکیب بندی این است که هیچ قانونی وجود ندارد.
تکنیک های عکاسی نکاتی قابل رعایت و انجام دادنی هستند (قوانین و نکاتی مانند:تنظیم فاصله عدسی، نوردهی و ...) اما در مورد ترکیب بندی چنین امکانی وجود ندارد.
خلق یک عکس قدرتمند، با رعایت فهرست وار دستورالعمل ها ممکن نیست.؛ بلکه حاصل نگرشی کلی ست.
دانستن این نکته که چشم و دوربین چیز ها را متفاوت می بینند، کلید حل مسئله است.
با بررسی عناصر فرمی و تک افتاده و بررسی ترکیب بندی عکسهای خوش ترکیب، می توان به درک این مساله رسید.


بخشی  از پیشگفتار کتاب "ترکیب بندی در عکاسی"
نویسنده: دیوید پرکل
مترجمان: اسماعیل عباسی - احسان قنبری فرد.


بروز رسانی: 19 اردیبهشت 1397

همایش سرا راهی به سوی موفقیت