اثر آموزش NLP بر مؤلفه های بهزیستی روانشناختی دانشجویان مقطع کارشناسی

  • اثر آموزش NLP بر مؤلفه های بهزیستی روانشناختی دانشجویان مقطع کارشناسی

 

به لحاظ ارتباط آموزه های این برنامه با زندگی روزمره می تواند با ایجاد تغییر رویه های زندگی در نوع نگاه به زندگی و شناخت افرادتحولاتی ایجاد کند. ساختار بهزیستی روانشناختی در مرکز توجه شاخهای از روانشناسی به نام روانشناسی مثبت قرارگرفته است. نگرشمثبت آگاهی فرد را از فرصت ها افزایش می دهد و باعث تفسیر حوادث از زاویه دید مثبت می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزشNLP بر مؤلفه های بهزیستی روانشناختی دانشجویان مقطع کارشناسی انجام شد. روش ها: این پژوهش با توجه به هدف و کاربرد از نوع پژوهش های مداخله ای می باشد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرحپیش آزمون، پسآزمون با گروه کنترل بوده است. در ابتدا پس از برگزاری تصادفی پیش آزمون در میان ۳۰۰ نفر، ۲۳۸ نفر به پرسشنامه هاپاسخ دادند که از این میان ۶۰ نفر از دانشجویانی که دارای بهزیستی روانشناختی یک انحراف معیار پایین تر از میانگین جامعه )نمره برش(بودند انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده ۲۸ نفر در دو گروه ) ۱۴ نفر گروه آزمایش و ۱۴ نفر گروه کنترل( قرار گرفتند.
سپس برایگروه آزمایش، ۷ جلسه ی ۲ ساعته برنامه آموزش های NLP برگزار شد، در حالیکه به گروه
کنترل، هیچگونه آموزشی ارائه نشد. پس ازاتمام آموزش، پسآزمون در هر دو گروه با شرایط قبلی اجرا
شد.یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش NLP بر نمرات کسب شده توسط آزمودنی ها در مؤلفه های رشد شخصی، ارتباط مثبتبا دیگران و پذیرش خود تأثیر معنی دار دارد. به علاوه یافته ها نشان داد که آموزش NLP بر نمرات کسب شده توسط آزمودنی ها در مؤلفههای استقلال، تسلط بر محیط و هدفمندی در زندگی اثربخش نیست.نتیجه گیری: NLP در ارتقای روابط بی نفردی سلامت روانشناختی نقش تعیین کننده داشته و آموزه های این برنامه قادر است به تغییرات مثبت در رفتارهای افراد منجر گردد.
کلمات کلی دی:
آموزش NLP، مؤلفه های بهزیستی روانشناسی، دانشجویان

بروز رسانی: 22 فروردین 1397

همایش سرا راهی به سوی موفقیت