10 تکنیک برای سخنرانی

  • 10 تکنیک برای سخنرانی

 

چگونه يك سخنراني خوب ارائه كنيم

چه در حضور يك نفر و چه در حضور يك جمعيت پنجاه نفره، مي توان بر ترس و

خجالت ناشي از سخنراني غلبه كرد.

سخنرني مهارتي است كه همه مي توانند با تمرين، آن را بياموزند. با استفاده از ابزار ارتباطي

زير، ياد بگيريد كه چطور با اعتماد به نفس صحبت كنيد و اجرايي جالب توجه داشته باشيد.

ارتباط چشمي

يك ارتباط چشمي خوب كمك مي كند تا مخاطب احساس آرامش بيشتري نمايد

و در توانايي هايي كلامي شما نيز اعتماد به وجود مي آورد. ارتباط چشمي خود را

)پيوسته( حفظ كنيد؛ براي اينكار بايد آنقدر بر متن سخنراني خود تسلط داشته

باشيد كه فقط هرازگاهي نياز به نگاه كردن به متن خود پيدا کنيد.

چند چهره صميمي را  كه به مضمون سخنان شما واكنش نشان مي دهند  در

بين حضار پيدا كنيد و سخنراني خو د را با تمركز بر روي آنان انجام دهيد. در هر

نوبت، ارتباط چشمي خود را چهار تا پنج ثانيه حفظ كنيد و سپس به سراغ نفر

بعدي برويد.

 

صحيح ايستادن نشان دهنده اعتماد به نفس است. محكم بايستيد. حركات بيش از

حد ممكن است حواس شنوندگان را پرت كند.

طبيعتا در هنگام ايستادن دستان خو د را در كنار بدن قرار مي دهيد. براي تاكيد بر

روي نكات مهم ، از حركاتي استفاده كنيد كه آهسته و دقيق و در عين حال طبيعي

باشند.

به عاداتي كه ممكن است داشته باشيد، توجه كنيد؛ عاداتي مثل دست روي دست

انداختن، تكيه دادن به ديوار يا با خودكار به جايي زدن. اين كارها نيز مي تواند

حواس مخاطبان شما را پرت كند يا به آنها بگويد كه شما )نسبت به موضوع(

بي علاقه و يا اينكه دستپاچه ايد.

سخنراني خو د را در مقابل آينه تمرين كنيد تا نحوه اجرا و حركات بدن خود

را بررسي كر ده و در صورت لزوم آنها را تغيير دهيد. شيوه هاي متفاوتي را مورد

آزمايش قرار دهيد تا در مجموعه حركات و ژست هاي خود به آن هماهنگي كه با

آن احساس راحتي مي كنيد، برسيد و همان را در برابر حضار به كار ببريد.

تکنیکهایفنبیانواصولسخنرانی

حالت چهره

وجود صميميت در حالت و حركات چهره كمك مي كند تا رابطه اي گرم و مثبت با

مخاطبان خود بوجود آوريد. خنده اي كه شما به چهره داريد به مخاطب مي فهماند

كه شما هم يك انسان و )در نتيجه( قابل اعتماديد، و بدين ترتيب به آنان اين

فرصت را مي دهد كه نظرات شما را بپذيرند.

حالت چهره شما )در حقيقت( بيانگر حال و هواي سخنان شماست و مخاطبتان را )در

سخنراني( درگير مي كند.

لباس مناسب

انتخاب خوب لباس كمك مي كند تا براي مخاطب خود احترام قايل شويد. قبل

از حضور در محل سخنراني، نظر ديگران را در رابطه با نحوه انتخاب لباس و نيز

تناسب آن با مناسبت مربوطه جويا شويد.

رسا بودن صدا

گاهي آهنگ و لحن كلام اثري به مراتب قويتر از محتواي آن دارد. با تمرين كردن،

احساس و انرژي را به صداي خود بيفزاييد. شما مي توانيد با رعايت موارد زير،

گفتار خود را تنوع ببخشيد:

بالا بردن و پايين آوردن صدا

تغيير دادن سرعت كلام به منظور تهييج مخاطب

استفاده از مكث و سكوت بجاي گفتن «آه « ،» اووم « ،» راستش »

كم و زياد كردن دانگ صدا براي تاكيد بر روي نكات مهم و درگير نمودن مخاطب

انرژي بخشيدن به صدا به اين منظور كه صدا خسته كننده و بي روح نباشد، وتمرين

روزانه و ضبط صدا براي پي بردن به نكات نيازمند تغيير

درگير كردن مخاطب

با پرسيدن سوال، صحبت مستقيم و علاقه مند كردن مخاطبان، آنان را در سخنراني

خود درگير كنيد. اين كار باعث مي شود با مخاطب خود يك ارتباط راحت برقرار

كنيد.

با استفا ده از جملاتي جذاب در ابتداي كار، عكس، نقشه يا بخش هايي از يك فيلم،

و يا درخواست كمك از خود حضار، آنها را در بحث خود درگير كنيد )شركت بدهيد(.

شوخ طبعي

غرض از شوخي اين نيست كه نقش يك كمدين را بازي كنيد بلكه به اين وسيله

بايد فضاي ي آرام را بوجود بياوريد و با مخاطب خود مزاح كنيد. شوخي مي تواند وجه

تمايز يك سخنراني معمولي و يك سخنراني عالي به حساب آيد.

اگر در گفتار خود كمي شوخي به خرج دهيد، مخاطب پي مي برد كه شما نيز

انسانيد و در عمل نيز يادگيري انسان هنگام انبساط خاطر بيشتر است. سعي كنيد در

سخنان خود داستان هاي شخصي و وقايع جاري را بگنجانيد تا سخنراني تان خشك

نباشد.

 

كنترل اضطراب

اكثر افرا د از سخنراني در جمع هراس دارند، حتي بيشتر از مرگ. همه هنگام صحبت

در برابر جمع به ميزان معيني اضطراب دچار مي شوند، اما نكته اينجاست كه نبايد

به اين اضطراب پايان داد بلكه باي د آن را كنترل كرد.

درست قبل از ايراد سخنراني چند نرمش تنفسي عمقي انجام بدهيد تا كمي آرامش

پيدا كنيد.

از اضطراب خود براي هيجان بخشيدن به سخنراني خود استفاده نماييد.

به خاطر داشته باشيد كه از شما براي ايراد سخنراني دعوت شده است چرا كه

شما حرف مهمي براي زدن داشته ايد.

همه خواستار موفقيت شما هستند.

صحبت كردن در جمع مهارتي است كه شما مي تواني د آن را با تمرين و ممارست

بياموزيد.

مهار كردن اضطراب و نيز تمرين و تكرار فنون فوق در سخنراني مي تواند برايتان

موفقيت به همراه آورد.


بروز رسانی: 20 فروردین 1397

همایش سرا راهی به سوی موفقیت