مدل کسب وکار نوآورانة B2C براي شرکتهاي پخش

  • مدل کسب وکار نوآورانة B2C براي شرکتهاي پخش

زماني كه یک كسبوكار جدید شكل ميگیرد، صریحاً یا تلویحاً مدلش را ارائه مي دهد و

معماري كسبوكار، مكانیزمهاي توزیع و خلق ارزش را طراحي ميكند. مدل كسبوكار

شیوه اي است كه بنگاه از طریق آن، ارزش ایجادشده را به مشتریان ارائه مي دهد و ایشان را

براي پرداخت در مقابل آن ارزش اغوا مي كند تا پرداخت ها را به سود تبدیل كند. براي یک

شركت ضروري است كه درک روشني از مدل كسبوكار خود داشته باشد؛ زیرا این موضوع

در واقع منبع مزیت رقابتي براي شركت ها تلقي مي شود ) Osterwalder, 2004 ) .

تغییرات اساسي مانند دیجیتالي شدن، از جمله عواملي هستند كه تأثیر زیادي در شكلگیري

مدلهاي كسبوكار جدید داشته اند؛ براي نمونه فعالیت هاي بازاریابي تجارت الكترونیک

یكي از متدهایي است كه به كمک تكنولوژي، تولیدكنندگان، فروشندگان و مشتریان را به

یكدیگر مرتبط مي كند (Zimmermann, 2000) . از آنجا كه تجارت الكترونیک یكي از

استراتژيهاي جدید ورود به دنیاي كسبوكار و بهبود روش هاي فروش محصولات فعلي یک

كسبوكار است، انتخاب این استراتژي به عنوان ابزاري براي متحولشدن شركتهایي است

كه با مشتري نهایي به شكل B2C در ارتباط هستند (Weill, & Apel,2011) شركت هاي

پخش مانند شركت گلرنگ پخش داراي این نوع مدل كسبوكار هستند. با توجه به تأكید

مدیران ارشد این شركت براي همراستاشدن با تحولات جدید كسبوكار، این پژوهش به

دنبال آن است كه مدل كسبوكار نوآورانة B2C را براي گلرنگپخش با هدف افزایش توان

رقابتي این شركت پیشنهاد دهد.

مروريبرمبانینظريوپيشينةتحقيق

اولین كساني كه از واژۀ مدلهاي كسبوكار )با مفهوم مدلسازي فرایندها و دادهها( استفاده

كردند، دوتوره 3 و كانزال 2 در سالهاي 3378 و 3377 هستند. به عقیدۀ هامل 3 2555 ( هر (

سازمان یک مدل كسبوكار دارد كه بهسادگي نحوۀ كسبوكار فعالیتش نشان ميدهد. در

دیدگاه اوستروالدر و پیگنیور 3 2554 ( این ( مدل توصیفي است از ارزشي كه یک شركت به

یک یا چند بخش از مشتریان ارائه مي دهد. آلن آفوا 2 مدل كسبوكار را مجموعهاي ميداند

از فعالیت هاي اجرایي، چگونگي و زمان اجراي آن ها، استفاده از منابع براي اجراي این

فعالیت ها و عوامل ویژۀ صنعت براي آفرینش و ایجاد ارزش هاي ممتاز براي مشتریان ) Afuah, A., C. Tucci, 2001 (. عبارت مدل كسبوكار با پرسش پیتر دراكر معرفي مي شود: مشتري

چه كسي است، مشتري چگونه ارزش را به دست مي آورد و یک كسبوكار چگونه سود

كسب مي كند.

 

 

پيشنهادها

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، پیشنهادهاي تحقیق حاضر در سه بخش ارائه مي شود:

پيشنهادهايکاربردي

.3 توصیه ميشود شركتهاي پخش، فعالیت هاي لازم براي فعالساختن مشتریان این

بخش از بازار را هزینه نپندارند تا با فعالكردن ایشان در آیندهاي نزدیک شهرت و

اعتبار براي بنگاه به همراه آورند.

.2 به شركت هاي پخش توصیه ميشود فعالیت B2C خود را متناسب با ظرفیت

تولیدي شان شروع كنند تا در بلندمدت بتوانند این تقاضا را پوشش دهند.

.3 به شركتهاي پخشي كه تاكنون فروش B2C نداشتهاند، مانند گلرنگپخش، پیشنهاد

ميشود پیش از آغاز شیوۀ جدید فروش بخشهاي مختلف سازمانشان را علاوه بر -

بخش فروش، بازاریابي و مدیریت ارشد در این امر اساسي دخیل كنند. -

.4 به شركتهاي پخش پیشنهاد ميشود اولویت فعالیت خود را مشتري قرار دهند و در

راستاي ارضاي نیاز احترام وي فعالیت كنند. مشتریان راضي علاوه بر وفادارشدن،

مي توانند منبع مناسبي براي تبلیغات دهانبهدهان باشند.

.8 به شركتهاي پخش توصیه ميشود این فعالیت را به صورت مجزا و با واحد دیگري

)مدیر و پرسنل جداگانه( پیگیري كنند تا از تضاد منافع جلوگیري شود و هر واحد

مجزا از تصمیمگیري یكدیگر فعالیت كند.

.6 با توجه به جدیدبودن فروش B2C ، توصیه ميشود پیش از آغاز این فعالیت مطالعات

امكانسنجي را انجام دهند و مدل كسبوكار خود را به درستي ترسیم كنند.

پيشنهادهابهسياستگذاران

ü نوسانات تولید سازمانهاي تولیدي به طور مستقیم در روند فعالیتها و درآمدزایي

پخش اثر ميگذارد. در سالهاي گذشته، با افزایش بيرویة نرخ دلار و تحریمهاي

بین المللي و حمایت نكردن سیاستگذاران از تولید داخلي، بسیاري از شركتهاي

تولید در تأمین كالا مشكل داشتند و در نتیجه بسیاري از شركتهاي توزیع با مشكل

856 فصلنامةتوسعهکارآفرینی، دورۀ 7، شماره 3، پاییز 3333

روبه رو شدند. در این راستا، به مدیران و سیاستگذاران این صنعت توصیه ميشود با

حمایت از تولید داخلي به شركتهاي پخش نیز در تداوم فعالیتهایشان یاري رسانند.

ü اكثر قوانین موجود براي تسهیل فعالیتهاي تولیدي است. توصیه ميشود

سیاست گذاران در بخشهاي مختلف با حمایت از شركتهاي پخش، به ورود آنها به

بخشهاي مختلف بازار كمک كنند. در این راستا، ميتوان ورود شركتهاي پخش به

پخش مستقیم به مصرف كننده را در مرحلة اول قرار داد و سیاستگذاران با حمایت و

تسهیل اینگونه فعالیت ها با این سازمانها كمک كنند تا بتوانند با نوسانات اقتصادي

بازار مقابله كنند.

پيشنهادهاییبرايتحقيقاتآینده

· بررسي كمّي یافته هاي پژوهش براي بررسي صحت نتایج حاصل از پژوهش حاضر در

شركت گلرنگ پخش و بررسي میزان اثربخشي آن

· انجام مطالعات تأییدي با كمک یافته هاي حاصل از این تحقیق در شركت گلرنگ پخش

براي بررسي صحت نتایج

· اجراي نتایج مطالعة جاري در شركت هاي پخش مختلف و مقایسة آن با یكدیگر

· انجام پژوهش مشابه در دیگر شركت هاي پخش خارج از گروه صنعتي گلرنگ

· بررسي میزان موفقیت/ شكست شركت ها در فروش B2B و رابطة آن با موفقیت در

فروش B2C

· بررسي اندازه، سابقه، سهم بازار و غیره در شركت گلرنگ پخش و رابطة آن ها با امكان

شروع مدل كسب وكار B2C

· بررسي كسب وكارهایي كه به B2C تغییر یافته اند و مقایسة عوامل موفقیت/ شكست

· تدوین عوامل مهم در مدل كسب وكار B2B در شركت گلرنگ پخش

· شناسایي عوامل تأثیرگذار موفقیت/ شكست كسب وكارهاي B2C

· سنجش میزان تأثیرگذاري هریک از بلوک هاي مطرح در مدل كسب وكار این پژوهش

در شركت گلرنگ پخش

· انجام تحقیق حاضر با مرجع قرار دادن دیگر مدل هاي كسب وكار


بروز رسانی: 16 فروردین 1397

همایش سرا راهی به سوی موفقیت