همسر آزاری

  • همسر آزاری

همسر آزاری یکی از انواع خشونت خانگی است و به هر گونه بدرفتاری عمدی نسبت به همسر توسط شریک جنسی اطلاق می شود و می تواند انواع گوناگونی از بدرفتاری های جسمانی، عاطفی و جنسی را در بر می گیرد و همسرآزاري از آسيب هاي اجتماعي پنهان است كه معمولاً در محيط بسته خانه شكل گرفته و سبب عدم اطمينان و از هم گسيختگي كانون خانواده مي شود. قربانيان اصلي خشونت در محيط خانواده، در مرحله نخست، زنان و پس از آن كودكان و سالمندان و سرانجام مردان هستند.

به رغم این واقعیت که خانواده در فرهنگ ایرانی اسلامی از منزلت والایی برخوردار است، بررسی ها حاکی از آن است که خشونت های خانگی از جمله در کشور ما ایران در حال افزایش می باشد که یکی از مصادیق این نوع خشونت ها، پدیده همسر آزاری است.

همسر آزاری هم اکنون به یک مشکل عمده در سلامت عمومی تبدیل شده است و سالیانه سلامت فردی و آسایش میلیون ها زن و مرد را مختل می کند.

درباره همسرانی که همسر خود را کتک می زنند و به آنان آسیب بدنی وارد می سازند مطالعات وسیع به عمل آمده است. چنین همسرانی هر نوع گفتار معمولی و ساده ای را توهین به شخصیت و غرور خود دانسته و حس اعتماد به نفس آنها جریحه دار می شود. این شوهران به خاطر عقده حقارت بسیار شدیدی که دارند در این تصور باقی خواند ماند هر نوع گفته و یا عمل همسر نسبت به آنان یک توهین است و برای جبران شخصیت شکستۀ خود دست به خشونت زده و همسر خود را مورد آزار جسمی قرار می دهند.

گزارش ها حاکی از آن است که شایع ترین نوع همسر آزاری در جوامع مختلف و از جمله ایران، همسرآزاری فیزیکی و جسمی است. به نظر می رسد زنان از هر طبقه اجتماعی اقتصادی که باشند مورد آزار همسران خود قرار می گیرند ولی طبق شواهد زیادی زنان طبقات پایین اجتماعی اقتصادی به مراتب بیشتر قربانی خشونت خانوادگی هستند و با کاهش درآمد خانوار و به خصوص درآمد زنان و در زنان بی خانمان میزان خشونت افزایش می یابد.

دانلود مقاله در مورد همسر آزاری

تعریف هایی از همسر آزاری

همسر آزاری یعنی هر گونه خشونت روانی مانند فحاشی یا برخورد فیزیکی مانند کتک کاری علیه همسر می باشد. این نوع خشونت تهدید کننده سلامت عمومی است. آمار مربوط به خشونت علیه شریک جنسی متفاوت است. بیش از 800000 مرد مورد تجاوز جنسی یا تهاجم فیزیکی قرار می گیرند و زنان دو برابر مردان قربانی این نوع خشونت هستند.

همسر آزاری پدیده ای است فرهنگی، تربیتی که ریشه در خانواده دارد و چگونگی مراحل کودکی (و جامعه پذیری) فرد به ویژه مردان در بروز این پدیده بسیار موثر است.

اعمال هرگونه بدرفتاری و آزار از سوی شریک زندگی را همسرآزاری می گویند. این نوع آزار به بدرفتاری عاطفی، جسمانی و جنسی تقسیم می شود.

آمارهایی از همسر آزاری

مطالعات متعددی در آمریکا شیوع همسر آزاری را بین 10 تا 50 درصد گزارش نموده که البته بیشتر معطوف به آزار فیزیکی است و اگر سایر جنبه های همسرآزاری نظیر آزار روحی و روانی، خشونت جنسی، سوءظن و … (مطابق تعریف مرکز کنترل بیماری ها در آمریکا خشونت منظور شود) به رقم یاد شده اضافه شود، به مراتب بیشتر خواهد بود.

بیشترین موارد همسر آزاری گزارش شده، آزار روحی و روانی است نه ضرب و شتم و برخورد فیزیکی، به طوری که در اکثر آزمودنی ها همسرآزاری شامل بی اعتنایی، قهر و کم محلی، تحقیر، سرزنش، فحش و ناسزا به عنوان بیشترین موارد همسرآزاری گزارش شده اند. ضرب و شتم با آسیب دیدگی جدی در 11 درصد و بدون آسیب دیدگی جدی در 24 درصد زنان مورد بررسی، گزارش شده است.

در مطالعات انجام گرفته در دانشگاه های آمریکا مشخص گردیده است، زنانی که در دوران کودکی در معرض خشونت بوده اند یا نزد پدر و مادر الکلی و یا دارای اختلال روان زندگی کرده اند، در دوران بزرگسالی در برابر اظطراب ها و مسائل روزمره زندگی مقاومت کمتری دارند و نسبت به سایر زنانی که در دوران کودکی چنین تجربیاتی نداشته اند، بیشتر و زودتر دچار افسردگی می شوند که این خود می تواند زمینه ساز همسر آزاری باشد.

دلایل همسر آزاری

همسرآزاري از آسيب هاي اجتماعي پنهان است كه معمولاً در محيط بسته خانه شكل گرفته و سبب عدم اطمينان و از هم گسيختگي كانون خانواده مي شود. قربانيان اصلي خشونت در محيط خانواده، در مرحله نخست، زنان و پس از آن كودكان و سالمندان و سرانجام مردان هستند.

قسمت 1


بروز رسانی: 30 مرداد 1396

همایش سرا راهی به سوی موفقیت