مهارت اجتماعی برای کودکان

  • مهارت اجتماعی برای کودکان

چرا بچه های ما مهارت های اجتماعی ندارند ؟
مهارت های اجتماعی به آن روابط – رفع مسئله – تصمیم گرفتن و تدبر و توانائی های روابط نظیر اطلاق می شود که به فرد اجازه می دهد با دیگران آشنا شده و روابط اجتماعی مثبت و عملی با آنها داشته باشد . افراط و تفریط در رفتار اجتماعی ، یادگیری و آموزش و گروه و جو کلاس را تحت شعاع قرار می دهد شایستگی اجتماعی با پذیرش همتایان – پذیرش معلم- موفقیت دخول و موفقیت و کامیابی مکتب گذشته حاصل می شود .
بسیاری از پسر بچه های ما هرگز رفتار مناسب و درست موقعیت های اجتماعی را یاد نگرفته اند . (موقعیت هایی که در آن ها باید با دیگران روبرو شوند .) شاید آنها این راهنمایی را در خانه کسب نکرده اند (یا به خاطر کمبود آموزش توسط بزرگترها و یا نظام های ارزش و دیگر رفتارهای تعلیم داده شده) شاید هم آنها الگوی نقش خوبی در خانه و همسایگی شان داشته اند که آن رفتار مناسب و درست را رواج کرده است ، اما آن رفتار را هم اکثر بچه ها انتخاب نمی کنند (درست مثل بعضی بچه ها که بدون آموزش رسمی قبل از مدرسه خواندن یاد می گیرند و بعضی دیگر به روند ساختاری آموزش نیاز دارند تا بتوانند خواندن را یاد بگیرند .
مهارت های اجتماعی ضعیف احتمالاً از ناحیه فردی است که توسط دیگران (بچه هایی که او را دوست ندارند و با او در تعامل نیستند) طرد شده است . بچه های دیگر می کوشند تا رفتاری بهتر و جدیدی را ابراز کنند که به آنها گفته شده است ، اما باز از طرف دیگران طرد می شوند . (این امر یا شاید به خاطر شهرت گذشته شان است یا به خاطر اینکه افراد رفتارهای تظاهری غیر استادانه و نامطمئن تازه و جدیداً یاد گرفته شده را که غیر طبیعی هم به نظر می رسد دوست ندارند .) وقتی واکنش های غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد ، دانش آموزان ممکن است بر سختی رفتارشان را کنترل کنند و در نتیجه موفق نباشند رفتار مناسبی از خود نشان دهند . آنها ته کلام های اجتماعی دیگران را بد تعبیر می کنند . به رد و طرد و پس زنی دیگران اعتنا نمی کنند . وقتی کسی به آنها می گوید «برو گم شو» توجهی نمی کنند ؟ ساخت های اجتماعی افراد را در زمانی که مورد تهدید قرار می گیرند را مشاهده می کنند .) اگر آنها به خاطر رفتار (گذشته یا حال شان) طرد شوند ، دیگر به ندرت شانس پیدا خواهد کرد تا تحت شرایط واقع گرا رفتارهای صحیحی ابراز کنند . (آنها موفق نخواهند شد تا رفتارهای صحیح را با خزانه رفتاری شان یکی کنند.
بچه های ما به طور مثبت به آموزش مهارت های اجتماعی پاسخ نخواهند داد به خاطر اینکه آنها این مهارت ها را لازم نمی بینند (مثال ها :1- کمک گرفتن از معلم 2- اجتناب از نزاع و کشمکش با بزرگترها 3- عدم موافقت به صورت غیر مقابله ای به نظر آنها رفتارهایی که هم اکنون دارند خوب است . فکر می کنند توجه و هدف و نیرویی که در صددش هستند را بدست آوردند .)
یادداشتی برای معلمان دانش آموزان عاطفی و دچار به بی نظمی های رفتاری (EBD)
اگر شما معلم دانش آموزی عاطفی و دچار به بی نظمی های رفتاری هستید ، آیا مهارتهای اجتماعی را به آنها آموزش می دهید ؟ آیا شما این کار را به صورت درس های ساختاری روزانه انجام می دهید ؟ اگر نه ، چرا ؟ مشخصه بچه های عاطفی و گرفتار به بی نظمی های رفتاری ، عجز و ناتوانی آنها در ایجاد و حفظ روابط مثبت است . این بچه ها 3 برابر بیشتر از بچه های عادی و نرمال طرد می شوند . احتمالاً به خاطر رفتارشان است که این بلا سرشان می آید . زمان آن رسیده که نظام های بیش از حد به منظور اصلاح رفتار این بچه ها به کار ببندیم . ما به دوره کنترل بیشتری احتیاج داریم . باید آن رفتارهایی که دلمان می خواهد در بچه ها ببینیم را آموزش دهیم .
آموزش مهارت های اجتماعی دقیقاً چیست ؟
اگر بچه ها مهارت های اجتماعی ندارند ، باید به آنها بیاموزیم . آموزش مهارت های اجتماعی یک اصطلاح عمومی برای آموزش جاری در حوزه های رفتاری است که تعامل عملی و سودمندتر را ترویج می دهد . ما مهارت های اجتماعی را به دانش آموزانی آموزش می دهیم که در (حال حاضر) فاقد مهارت های اجتماعی هستند . با این کار می خواهیم مروّج پذیرش معلم ها ، بزرگترها وافراد دیگر باشیم . آموزش مهارت های اجتماعی ( در میان برنامه های دیگر) باید این موارد را در برداشته باشد :
- تعامل و رفتارهای مثبت با دیگران ، داخل گفتگو شدن با دیگران به روش های قابل قبول اجتماعی ، بدون عمل تکانشی چگونه اجازه بگیریم ، چگونه دوست پیدا کنیم و چگونه او را نگه داریم ، اسباب بازی ها و وسایل مان را تقسیم کنیم .
رفتار مناسب در کلاس ، ایجاد عادات و مهارت های با زمانی و بقای آکادمیک ، گوش کردن ، پیروی از دستورات ، جلب توجه به طور صحیح ، پذیرش نتایج رفتار خود
راه های احسن و بهتر فرو کش کردن خشم یا ناکامی ، شمردن تا شمراه 10 قبل از عکس العمل ، فکر خود را به یک کار فرحبخش نحرف کرده ، یادگیری یک مکالمه درونی برای آرام سازی خود و تأمل کردن روی بهترین بخش از کار
راه های قابل قبول رفع کشمکش و نزاع با دیگران ، استفاده از صحبت و مکالمه به جای برخورد فییکی ، کمک گرفتن از معلم با گروه رفع کشمکش


بروز رسانی: 30 اردیبهشت 1396

همایش سرا راهی به سوی موفقیت